Forschungsprojekte

Dynamics of Nonautonomous and stochastic dynamical systrems

Analysis of stochastic pde and random dynamical systems

Antragsteller Björn Schmalfuß
Lehrstuhl Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie
Drittmittelgeber Andalusian Gouverment
Laufzeit Januar 2014 - Dezember 2017
Projektart Einzelprojekt