Forschungsprojekte

FlipCut supertrees: Computing larger, better phylogenies faster

Antragsteller Sebastian Böcker
Lehrstuhl Lehrstuhl Bioinformatik
Drittmittelgeber DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Laufzeit Februar 2012 - Januar 2015
Stellen 1
Besetzung Markus Fleischauer
Projektart Einzelprojekt
Link zur Webseite http://bio.informatik.uni-jena.de/research/#FlipCut
flipcut_workflow