Forschungsprojekte

Engineering a Generic Solver for Convex Optimization Problems

Antragsteller Sören Laue
Lehrstuhl Lehrstuhl Theoretische Informatik II
Drittmittelgeber DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Laufzeit Januar 2014 - Januar 2017
Stellen 1
Besetzung Sören Laue
Projektart Einzelprojekt
Link zur Webseite http://theinf2.informatik.uni-jena.de/Projects/