Forschungsprojekte

Ergodische und spektrale Aspekte geometrischer Gruppentheorie

Lehrstuhl Professur Analysis 1
Drittmittelgeber
Laufzeit Februar 2012 - Januar 2014
Stellen 1
Besetzung Dipl.-Math. Felix Pogorzelski
Projektart Einzelprojekt