Forschungsprojekte

Geometry of discrete spaces and spectral theory of non-local operators

Lehrstuhl Professur Analysis 1
Drittmittelgeber DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Laufzeit Oktober 2012 - Oktober 2015
Stellen 0,5
Besetzung Marcel Schmidt