Forschungsprojekte

Zufällige und periodische Quantengraphen

Antragsteller Prof. Dr. Daniel Lenz
Lehrstuhl Professur Analysis 1
Drittmittelgeber DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Laufzeit Juni 2009 - Dezember 2014
Stellen 1
Besetzung Florina Halasan
Xueping Huang
Dipl.-Math. Felix Pogorzelski
Dr. Carsten Schubert
Projektart Einzelprojekt