Forschungsprojekte

Graduiertenkolleg 1523 Quanten- und Gravitationsfelder (1)

Antragsteller Vladimir S. Matveev
Prof. Dr. Friedhelm Bechstedt
Prof. Dr. Bernd Brügmann
Prof. Dr. Holger Gies
Prof. Dr. Reinhard Meinel
Prof. Dr. Gerhard Schäfer
Prof. Dr. Andreas Wipf
Lehrstuhl Professur Geometrie
Lehrstuhl Theoretische Numerik
Drittmittelgeber DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Laufzeit April 2009 - September 2013
Stellen 12 x 0,5
Besetzung