Promotionen

Computational Mass Spectrometry of Linear Binary Synthetic Copolymers

Promovend Martin Engler
Akademischer Grad Dr.rer.nat.
Fachbereich Informatik
Verfahrensabschluss 04.05.2018
Betreuer 1 Prof. Böcker