Promotionen

Novel Methods for the Analysis of Small Molecule Fragmentation Mass Spectra

Promovend Franziska Hufsky
Akademischer Grad doctor rerum naturalium
Fachbereich Informatik
Verfahrensabschluss 14.03.2014
Betreuer 1 Prof. Dr. Sebastian Böcker